DSA

Náš internetový obchod zahrnuje služby, které splňují definice nepřímých služeb uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. října 2022 – Zákon o digitálních službách (DSA).

Takové služby jsou:

 • a) recenze – funkce, která umožňuje zveřejňovat recenzi o produktech;

Aby naši Zákazníci mohli používat náš Internetový obchod zcela bezpečně, vynakládáme maximální úsilí k odstranění nelegálního obsahu z výše uvedených služeb ihned poté, co se o něm dozvíme a ověříme. Tato pravidla platí i pro naše zákazníky. Proto při používání našeho Interentového obchodu nepřenášejte ani nepublikujte nezákonný obsah.

Nezákonný obsah je informace, která sama o sobě nebo odkazem na konkrétní akci není v souladu s obecně platnými právními předpisy nebo Podmínkami. Nezákonný obsah může zahrnovat zejména:

 • - obsah porušující autorská práva;

 • - obsah, který je diskriminační, urážlivý, vulgární, podněcuje k nenávisti nebo jinak porušuje osobní práva;

 • - prezentace Produktů a informace o nich, které nesplňují určité zákonné požadavky nebo porušují práva jiných subjektů.

Můžete zveřejňovat recenze produktů za předpokladu, že jste produkt, který recenzujete, skutečně koupili a otestovali. Kromě toho si vyhrazujeme, že můžeme odmítnout zveřejnit názory, které:

 • a) jsou zavádějící;

 • b) byly napsány výměnou za odměnu;

 • c) obsahují reklamní nebo marketingový obsah nebo odkazují na tzv. umístění produktu;

 • d) obsahují odkazy na webové stránky;

 • e) porušují osobní práva nebo zásady společenského soužití;

 • f) obsahují osobní údaje nebo jiné citlivé údaje;

 • g) nevztahují se k produktu;

 • h) obsahují obsah, který je vulgární nebo obecně považovaný za urážlivý, a obsah názorů je automaticky kontrolován na konkrétní slova obecně považovaná za vulgární nebo urážlivá.

O nezákonném obsahu se můžeme dozvědět sami, ale také můžeme získat informace o jeho existenci od jakékoli osoby nebo subjektu, včetně důvěryhodných informátorů, jejichž hlášení vždy upřednostňujeme.

Neprovádíme předchozí a automatizovanou identifikaci a ověřování nezákonného obsahu. Veškerá rozhodnutí o nich jsou přijímána, když dostáváme informace o tom, že existují, od lidí, kteří mají příslušné znalosti.

Jakmile obdržíme informaci o existenci nezakonného obsahu, odstraníme jej nebo k němu znemožníme přístup.

Pokud nám příjemce naší služby poskytne informace o obsahu, který je nezákonný nebo v rozporu s Podmínkami, můžeme rovněž:

 • a) omezit viditelnost určitých informací, včetně jejich vymazání, zamezení přístupu k nim, jejich uložení;

 • b) zcela nebo zčásti pozastavit nebo ukončit poskytování služby;

 • c) pozastavit Účet nebo vypovědět smlouvy o poskytování elektronických služeb k Účtu.

Vždy respektujeme základní práva příjemců našich služeb a právo na svobodu projevu a informací. Zájemcům o danou službu poskytujeme zdůvodnění, proč jsme omezení uplatnili.

Zákon nás zavazuje, abychom v případě, že obdržíme příkaz od oprávněného soudního nebo správního orgánu, podnikli kroky v něm uvedené nebo poskytli uvedené informace. Pokud se tyto akce týkají Vás nebo Vámi poskytnutého obsahu, budeme Vás informovat o přijetí takového příkazu ve lhůtě v ní uvedené, nebo není-li lhůta stanovena, nejpozději v době, kdy přijmeme příslušné opatření.

Pokud zaznamenáme jakékoli informace, které naznačují možnost spáchání trestného činu ohrožujícího život nebo bezpečnost osob, okamžitě informujeme příslušné orgány činné v trestním řízení nebo soudní orgány dotčeného členského státu nebo členských států. Kromě toho sdílíme všechny dostupné informace, abychom v této záležitosti mohli efektivně jednat. Naší prioritou je zajistit bezpečnost a ochranu zájmů našich zákazníků.

Pokud si v naší službě všimnete nezákonného obsahu, máte právo nám to nahlásit. Můžete tak učinit prostřednictvím formuláře dostupného na této stránce, kde vyberete možnost „Nezakonný obsah na webové stránce“.

Pokud jste příjemcem dané služby, nahlásíte nezákonný obsah a nesouhlasíte s naším rozhodnutím nebo jeho odůvodněním ohledně nezákonného obsahu nebo obsahu, který je v rozporu s podmínkami našich služeb, máte právo podat na něj stížnost do 6. měsíců od doby, kdy jsme vás o tom informovali. Stížnost můžete podat elektronicky pomocí formuláře dostupného na této webové stránce, přičemž vyberete možnost „Stížnost proti rozhodnutí“.

Na Vaši stížnost odpovíme co nejdříve a objasníme Vaše námitky.

Pozor: Pokud je stížnost nebo hlášení neopodstatněné, informujeme osobu, která je nahlásila. Pokud se však daná stížnost nebo oznámení bude i přes upozornění zaslané oznamující osobě opakovat, máme právo pozastavit vyřizování stížností podaných oznamující osobou na dobu 12 měsíců.

Kontaktní místo pro orgány členských států, Komisi a Radu pro digitální služby, provozované v polštině a angličtině: dsa@modivo.com