POMÍNKY SLUŽBY NEWSLETTER


I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dokument (dále jen: „Podmínky“) stanoví podrobné zásady poskytování služby „newsletter“ společností MODIVO S.A. / eobuv.cz se sídlem v Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra (které je také doručovací adresou), zapsanou do registru podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeným Okresním soudem v Zielonej Górze, VIII. Hospodářský odbor KRS, pod číslem KRS 0000541722, DIČ 929-13-53-356, IČ 970569861, základní kapitál 2 008 001 zł, splacený v plné výši; e-mailová adresa: info@eobuv.cz, kontaktní telefon: 228 881 562 – poplatek jako za standardní hovor – dle ceníku příslušného operátora (dále jen: „Poskytovatel služby“).
2. Službu Newsletter mohou využívat fyzické osoby nebo právnické osoby jednající prostřednictvím zmocněné osoby nebo organizační jednotky bez právní subjektivity, kterým zákon přiznává právní způsobilost, a které mají plnou způsobilost k právním úkonům (dále jen: „Odběratel služby“). Pokud jsou Odběratelem služby fyzické osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům, zavazují se v případě výskytu takové potřeby se získat právně závazný souhlas svého zákonného zástupce k uzavření smlouvy o poskytování služby Newsletter (dále jen: „Smlouva“) a také kdykoliv na žádost Poskytovatele služby tento souhlas předložit, při čemž z pravidla má smlouva povahu smlouvy všeobecně uzavírané pro drobné každodenní záležitosti. Poskytovatel služby od Odběratelů služby nevybírá žádné poplatky za zasílání Newsletteru.
3. Využívání služby Newsletter (včetně uzavření Smlouvy) vyžaduje, aby koncové zařízení a teleinformační systém Odběratele služby splňovaly následující minimální technické požadavky (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s připojením k internetu, a v případě odběratelů služby Newsletter na uvedené mobilní číslo – mobilní telefon; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox ve verzi 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer ve verzi 10.0 a vyšší, Opera ve verzi 12.0 a vyšší, Google Chrome ve verzi 23.0. a vyšší, Safari ve verzi 5.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024 x 768; (5) ve webovém prohlížeči povolená možnost ukládání souborů Cookies a podpory Javascript; (6) platná/aktivní e-mailová adresa; (7) klávesnice nebo jiné záznamové zařízení umožňující správné vyplnění elektronických formulářů.

II. ZÁSADY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY NEWSLETTER

1. Služba Newsletter, poskytovaná na žádost Odběratele služby po uzavření Smlouvy, obsahuje:
a. odebírání obchodních informací o výrobcích a službách Poskytovatele služby a spolupracujících subjektů Poskytovatele služby (jejichž platný seznam je k nahlédnutí v servisu), zejména informací o jejich aktuální nabídce, akčních nabídkách, slevách a marketingových akcích a to elektronickou cestou i prostřednictvím automatických volacích systémů, pro Odběratele služby, kteří sdělili Poskytovateli služby svou e-mailovou adresu,
b. odebírání obchodních informací o výrobcích a službách Poskytovatele služby a spolupracujících subjektů Poskytovatele služby (jejichž platný seznam je k nahlédnutí v servisu), zejména poukázek nebo doporučených propagačních nabídek, a to elektronickou cestou pro Odběratele služby, kteří sdělili Poskytovateli služby své údaje obsahující jméno, příjmení, ulici, číslo domu, číslo bytu, PSČ, obec, zemi, tím že zejména podali objednávku nebo si zřídili účet na webové adrese: www.eobuv.cz (dále jen: „Servis“),
c. odebírání obchodních informací o výrobcích a službách Poskytovatele služby a spolupracujících subjektů Poskytovatele služby (jejichž platný seznam je k nahlédnutí v servisu), zejména informací o jejich aktuální nabídce, akčních nabídkách, slevách a marketingových akcích, a to prostřednictvím automatických volacích systémů, pro Odběratele služby, kteří sdělili Poskytovateli služby své telefonní číslo.
2. Službu Newsletter může Odběratel služby využívat pouze po provedení společně všech následujících kroků:
a. poskytnutí alespoň své e-mailové adresy v příslušném poli Servisu nebo označení příslušného checkboxu pro účely zasílání obchodních informací příslušným kanálem;
b. akceptace ustanovení těchto Pravidel kliknutím na aktivační odkaz zaslaný Poskytovatelem služby na e-mailovou adresu uvedenou Odběratelem služby (okamžik zahájení poskytování služby Newsletter). Odkaz je aktivní v období 7 dnů ode dne jeho odeslání Poskytovatelem služby. Pokud Podmínky nebudou v této lhůtě přijaté, musí být proces přihlášení ke službě newsletter proveden znovu.
2a. V případě nepřijetí Podmínek v souladu s kapitolou II. bod 2 písm. b) ve lhůtě do 5 dnů ode dne odeslání aktivačního odkazu může být Zákazníkovi zaslána připomínka o možnosti přijetí Podmínek.
3. Služba Newsletter se poskytuje na dobu neurčitou.
4. Odběratel služby je povinen zejména:
a. sdělovat Poskytovateli služby všechny nezbytně nutné údaje Odběratele služby, přičemž tyto údaje musí být pravdivé a aktuální,
b. v případě změny údajů sdělených Poskytovateli služby v souvislosti s uzavřením Smlouvy tyto neprodleně aktualizovat;
c. využívat služeb nabízených Poskytovatelem služby v souladu s ustanoveními závazných právních předpisů, zejména neporušovat práva třetích osob, ustanovením těchto Pravidel a také s přijatými morálními zvyklostmi a zásadami, zejména neposkytování protiprávního obsahu.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje Odběratele služby zpracovává Poskytovatel služby jako správce osobních údajů pro účely poskytování služby Newsletter.
2. Poskytovatel služeb se, za účelem zajištění prezentace reklam, nabídek nebo akcí (slev), určených pro všechny Příjemce služeb, způsobem přizpůsobeným zájmům daného Příjemce služeb, může poznat jeho preference, např. analýzou toho, jak často navštěvuje webové stránky nebo zda a jaké produkty nakupuje nebo rezervuje v kamenných prodejnách patřících poskytovateli služeb.
3. Sdělení osobních údajů Odběratelem služby je dobrovolné, ale nezbytné pro účely využívání služby Newsletter, s výhradou odst. 4 níže.
4. Poskytovatel služby umožňuje Příjemcům služby anonymně využívat službu Newsletter v situaci, kdy e-mailová adresa poskytnutá Příjemcem služby neumožňuje identifikaci Příjemce služby a Příjemce služby neposkytl Poskytovateli služby jiné osobní údaje.
5. Odběratel služby má právo na přístup ke svým osobním údajům, včetně žádosti o vydání jejich kopie, žádosti o úpravu, omezení zpracování nebo odstranění svých údajů a odstoupení od newsletteru, převedení svých osobních údajů, např. k jinému správci, podání stížnosti k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
6. Další informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v záložce „Politika soukromí“, dostupné v rámci Servisu.

IV. PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ POSKYTOVATELE SLUŽBY

Výlučná práva ke všem prvkům, včetně děl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů, poskytovaných Poskytovatelem služby nebo partnery Poskytovatele služby, zejména autorská práva, přísluší Poskytovateli služby nebo subjektům, s nimiž Poskytovatel služby uzavřel příslušné smlouvy. Odběratel služby má právo využívat výše uvedený obsah zdarma pouze v rozsahu vlastního osobního použití a pouze pro účely správného využívání služby Newsletter, a to na území celého světa. Využívání výše uvedeného obsahu pro jiné účely je přípustné pouze na základě výslovného předchozího souhlasu, uděleného písemně oprávněným subjektem jinak není platná.

V. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
1. Odběratel služby může nahlásit výhrady vůči službě Newsletter formou reklamace.
2. Poskytovatel služby se vyjádří k reklamaci ihned, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího podání.
3. Reklamace související s poskytováním služby Newsletter lze podávat například písemně na adresu: ul. Nowy Kisielin- Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra.
4. Pro urychlení vyřízení reklamace je třeba uvést jméno a příjmení, kontaktní údaje a také popsat okolnosti odůvodňující reklamaci.
5. Poskytovatel služby ani jeho zaměstnanci, zmocnění zástupci a jednatelé nenesou odpovědnost vůči Odběrateli služby, který není spotřebitelem, jeho subdodavatelům, zaměstnancům, zmocněným zástupcům a/nebo jednatelům za veškeré škody včetně ušlých zisků, ledaže škodu způsobili úmyslně. V případě odpovědnosti prodávajícího, jeho zaměstnanců nebo zástupců ve vztahu k zákazníkovi, který není spotřebitel, za škodu bez ohledu na její právní základ, je výše náhrady škody omezena, a to jak na jednu škodnou událost, tak pro jakékoli celkové nároky, až do výše zaplacené kupní ceny a dodacích nákladů dle poslední uzavřené kupní smlouvy, avšak nejvýše do šesti tisíc korun českých.

VI. ZRUŠENÍ SMLOUVY A ZMĚNA PODMÍNEK
1. Odběratel služby se může, kdykoli a bez uvedení důvodu, odhlásit ze služby Newsletter (tzn. zrušit službu), zejména kliknutím na deaktivační odkaz uvedený v každé e-mailové zprávě zaslané Odběrateli služby v rámci služby Newsletter. Pokud uživatel vyjádřil souhlas se službou Newsletter prostřednictvím SMS, může za účelem odstoupení od služby v tomto ohledu svůj souhlas odvolat sám prostřednictvím možností v Účtu nebo kontaktováním Oddělení zákaznických služeb.
2. Poskytovatel služby může kdykoli zrušit Smlouvu s měsíční výpovědní lhůtou z vážných důvodů, chápaných jako (uzavřený katalog):
a. změna právních předpisů upravujících poskytování služeb elektronickou cestou Poskytovatelem služby ovlivňující vzájemná práva a povinnosti stanovené ve Smlouvě nebo změna interpretace výše uvedených právních předpisů v následku rozsudků soudů, rozhodnutí, doporučení nebo nařízení úřadů nebo orgánů příslušných v daném rozsahu;
b. změna způsobu poskytování služeb pouze z technických nebo technologických příčin (zejména aktualizace technických podmínek uvedených v těchto Pravidlech)
c. změna rozsahu nebo poskytování služeb, pro které platí ustanovení Pravidel, zavedením nových ustanovení, úpravou nebo zrušením dosavadních funkcionalit nebo služeb obsažených v Pravidlech.
3. Poskytovatel služby zašle své prohlášení v rozsahu stanoveném v odst. 2 na e-mailovou adresu uvedenou Odběratelem služby při registraci ke službě Newsletter.
4. Poskytovatel služby může vypovědět Odběrateli služby Smlouvu se sedmidenní výpovědní lhůtou nebo odmítnout další právo k využívání služby Newsletter a také mu může omezit přístup k části nebo celému obsahu, který je zmíněn v bodě IV výše, z vážných důvodů, tzn. v případě, kdy Odběratel služby hrubým způsobem poruší ustanovení těchto Pravidel, tj. v situacích, kdy Odběratel služby (uzavřený katalog) porušuje ustanovení bodu II. odst. 4 písm. c těchto Pravidel.
5. Podmínky tvoří smluvní vzor ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Poskytovatel služby může provést změny těchto Pravidel, pokud vznikne alespoň jedna z níže uvedených vážných příčin (uzavřený katalog):
a. změna právních předpisů upravujících poskytování služeb elektronickou cestou Poskytovatelem služby ovlivňující vzájemná práva a povinnosti stanovené ve Smlouvě nebo změna interpretace výše uvedených právních předpisů v následku rozsudků soudů, rozhodnutí, doporučení nebo nařízení úřadů nebo orgánů příslušných v daném rozsahu;
b. změna způsobu poskytování služeb pouze z technických nebo technologických příčin (zejména aktualizace technických podmínek uvedených v těchto Podmínkách);
c. změny rozsahu nebo poskytování služeb, pro které platí ustanovení Pravidel, zavedením nových ustanovení, úpravou nebo zrušením dosavadních funkcionalit nebo služeb obsažených v Pravidlech.
7. Poskytovatel služby v případě provedení významných změn Podmínek zpřístupní ucelený text Podmínek jejich zveřejněním v rámci Servisu a také e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou Odběratelem služby při registraci ke službě Newsletter.
8. Změny Pravidel nabývají platnosti po uplynutí 14 dnů ode dne zaslání zprávy o změně. Odběratel služby má právo vypovědět Smlouvu do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo zasláno oznámení o změně Pravidel.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto Podmínky jsou dostupné také na adrese http://www.eobuv.cz/b/podminky_newsletter a začínají platit ode dne 2023-09-22.
2. Smlouva se uzavírá v jazyce českém.
3. Zaznamenání, zabezpečení a zpřístupnění důležitých ustanovení uzavírané Smlouvy se zasílá e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty uvedenou Odběratelem služby při registraci ke službě Newsletter.
4. Rozhodným právem pro Smlouvu je právo Polské republiky a příslušnými soudy jsou obecné soudy v Polské republice, ledaže něco jiného vyplývá z obecně závazných právních předpisů.

 

Předchozí podmínky jsou dostupné následovně:
- platné k 2023-09-21
- platné k 2022-01-20