100 dní na vrácení zdarma
zobrazit podrobnosti
Možnost doručení zdarma pro objednávku nad 799 Kč
zobrazit podrobnosti

Podminky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU EOBUV.CZ

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ
II. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A APLIKACE
III. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY
IV. ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY
V. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁVKY
VI. REKLAMACE
VII. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM
VIII. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY
IX. LICENCE
X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
XI. UKONČENÍ DOHODY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A ZMĚNY OBCHDNÍCH PODMÍNEK
XII. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELÉ
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Přílohy:

1. Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

Internetový obchod www.eobuv.cz respektuje práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu náleží dle zákona. Ustanovení smluv, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než zákonná ustanovení chránící práva spotřebitelů jsou neplatná a místo nich platí tato zákonná ustanovení. Žádná ustanovení těchto obchodních podmínek proto nevylučují ani neomezují práva spotřebitelů podle závazných ustanovení zákona a případné pochybnosti budou vykládány ve prospěch spotřebitele. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto obchodních podmínek s výše uvedenými zákonnými ustanoveními mají přednost zákonná ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Internetový obchod dostupný na adrese www.eobuv.cz provozuje MODIVO S.A. / eobuv.cz se sídlem v Polsku, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Gora, zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeném Krajským soudem v Zielonej Górze, VIII Odd. Hosp. KRS pod číslem KRS 0000541722, NIP 929-13-53-356, REGON 970569861, se základním kapitálem 2.008.001 PLN, plně splaceným.
MODIVO S.A. je možné kontaktovat na telefonním čísle (+420) 228 881 562, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@eobuv.cz. MODIVO S.A. je možné kontaktovat také prostřednictvím aplikace Facebook Messenger. Informace o způsobech, kterými MODIVO S.A. komunikuje a příslušné kontakty jsou veřejně dostupné na webové stránce obchodu eobuv.cz pod odkazem Kontakt.
2. Použití internetového obchodu vyžaduje, aby koncová zařízení a komunikační systém používaný zákazníkem splňovali technické požadavky.
3.  Obchodní podmínky jsou určené jak pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, jakož i pro zákazníky, kteří spotřebiteli nejsou, kteří využívají internetový obchod, elektronické služby nebo uzavírají kupní smlouvu (s výjimkou části XII. obchodních podmínek, která je určena pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli).
4. Přijetí těchto obchodních podmínek je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu a/nebo objednávky nebo rezervace zákazníkem.
5. Informace poskytované na stránkách internetového obchodu nebo, v případě objednávky při použití jiných komunikačních prostředků na dálku, v elektronické zprávě potvrzující obsah navrhované kupní smlouvy uvedené v části III odst. 6 obchodních podmínek, jsou výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1733 OZ, kterou zasílá prodávající zákazníkovi, a nikoliv nabídkou v souladu s § 1731 OZ. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ je výslovně vyloučeno a nepoužije se.
6. Kdykoli se v následujících částech těchto obchodních podmínek použijí následující termíny, musí být vykládány v následujícím smyslu, pokud ze souvislosti jejich použití nutně nevyplývá něco jiného:

a. APLIKACE - software (mobilní aplikace) zpřístupněný zákazníkovi prodávajícím, který je určen k instalaci na mobilní zařízení zákazníka a umožňuje zejména využívání internetového obchodu, aniž by zákazník musel spustit webový prohlížeč;
b. ZSP - Zákaznický Servis Prodávajícího, který poskytuje zákazníkům informace v rámci činnosti internetového obchodu, včetně informací týkajících se výrobků, internetového obchodu, obchodních podmínek a aktuálních nabídek, v pracovní dny v hodinách uvedených pod odkazem „Kontakt“ na tam uvedených telefonních číslech a e-mailových adresách, prostřednictvím chatu v internetovém obchodě a kontaktního formuláře na stránkách internetového obchodu pod odkazem "Kontakt". Zákazník nese komunikační náklady připojení k ZSP dle standardní ceny připojení svého operátora.
c. CENA - částka v českých korunách nebo v jiné měně včetně DPH náležející prodávajícímu za převod vlastnického práva ke zboží zákazníkovi v souladu s kupní smlouvou. Cena nezahrnuje náklady na dopravu, pokud není v aktuální nabídce uvedeno jinak.
d. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.
e. HESLO - řetězec alfanumerických znaků určený k přístupu k zákaznickému účtu, který si zákazník určuje při vytváření účtu. Registrace účtu vyžaduje opakované zadání hesla z důvodu odhalení a opravy případných chyb. Zákazník je povinen uchovávat heslo v tajnosti (zejm. nezveřejňovat, či nevyzrazovat žádné třetí straně). Prodávající poskytuje zákazníkovi vícenásobnou možnost změny hesla.
f. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba; nebo oprávněný zástupce; nebo (2) právnická osoba. V případě, že zákazník je fyzická osoba s omezenou svéprávností, zavazuje se získat právně účinný souhlas svého právního zástupce uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb a prokázat takový souhlas na žádost prodávajícího, přitom kupní smlouvy uzavírané v rámci internetového obchodu mají povahu smluv obvykle uzavíraných v drobných běžných každodenních záležitostech.
g. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
h. SPOTŘEBITEL - fyzická osoba činící s podnikatelem právní jednání, která nejsou přímo spojená s jeho obchodní nebo profesní činností.
i. ÚČET – elektronická služba, označená individuálním jménem (login) a heslem zvoleným zákazníkem, obsahující prostředky poskytované prodávajícím, které umožňují zákazníkovi využívat zvláštní funkce nebo služby. Zákazník přistupuje k účtu prostřednictvím loginu a hesla po registraci v internetovém obchodě. Účet umožňuje uchovávat informace o kontaktních údajích zákazníka k odeslání výrobků, dále umožňuje sledovat stav objednávek a jejich historii , rezervace a jiné služby poskytované prodávajícím.
j. KOŠÍK - služba k dispozici každému zákazníkovi, který používá internetový obchod umožňující vytvoření objednávek jednoho nebo více výrobků, vytvoření rezervace, vložení slevových kódů, které snižují cenu v souladu s podmínkami uvedenými v samostatných dohodách nebo obchodních podmínkách, zobrazení přehledu cen jednotlivých položek zboží a všeho zboží (včetně příp. nákladů na dopravu), zobrazení očekávaného termínu dodání zboží. Košík shromažďuje zákazníkem vytvořené nabídky na uzavření kupní smlouvy, tzn. v rámci jedné objednávky může zákazník odeslat více než jednu nabídku k uzavření smlouvy.
k. LOGIN - e-mailová adresa zákazníka poskytnutá při vytváření účtu v internetovém obchodě.
l. NEWSLETTER – elektronická služba, která umožňuje všem jejím uživatelům obdržet od prodávajícího pravidelné informace, zejména o zboží, internetovém obchodě, včetně nového zboží a akcí, a to na zákazníkem určenou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, s výslovným souhlasem zákazníka. Pravidla poskytování služeb Newsletteru prodávajícího upravují zvláštní podmínky dostupné v rámci internetového obchodu.
m. ZBOŽÍ – movitá věc dostupná v internetovém obchodě pro účely uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, která se stane předmětem smlouvy, za uvedenou cenu, nebo předmětem rezervace. Všechno zboží nabízené na domovské stránce internetového obchodu je zcela nové.
n. PRODUKT S DIGITÁLNÍMI PRVKY - Produkt jehož součástí je digitální obsah nebo digitální služba nebo tyto jsou k němu připojeny takovým způsobem, že bez tohoto digitálního obsahu nebo digitální služby nelze produkt řádně užívat (např. chytré hodinky);
o. AKCE - zvláštní podmínky prodeje nebo poskytování služeb upravené pravidly uvedenými v internetovém obchodě nabízené prodávajícím po omezenou dobu, po kterou může zákazník tyto zvláštní podmínky využívat. Jedná se například o slevy z ceny zboží, nebo nákladů na dopravu.
p. OBCHODNÍ PODMÍNKY/SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB - Tento dokument stanovuje pravidla pro uzavírání kupních smluv a pravidla pro poskytování a využívání služeb poskytovaných prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu pro své zákazníky, vč. služeb provádění rezervace. Obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti zákazníka a prodávajícího.
q. REZERVACE – služba poskytovaná zákazníkům prodávajícím spočívající na umožnění zarezervování vybraného zboží za účelem jejich prohlédnutí/vyzkoušení ve vybrané prodejně a jejich eventuálnímu nákupu. Provedení rezervace není závazkem k uzavření kupní smlouvy zarezervovaného zboží v prodejně. Rezervace je aktivní (tj. zboží je připraveno k odběru v prodejně) od okamžiku potvrzení doručení zboží do prodejny prodávajícím do skončení pracovní doby prodejny následujícího pracovního dne.
r. PRODEJNA – kamenný obchod provozovaný prodávajícím. Seznam dostupných prodejen je zobrazen při provádění objednávky / rezervace.
s. INTERNETOVÝ OBCHOD / PRODEJNA- platforma umožňující vytváření objednávek a rezervací zákazníkem, a také poskytování služeb prodávajícím, provozovaná prodávajícím na webových stránkách dostupných na adrese: www.eobuv.cz, stejně jako prostřednictvím aplikace.
t. PRODÁVAJÍCÍ - MODIVO S.A. / obuv.cz se sídlem v Polsku, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Gora, zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeném Krajským soudem v Zielonej Górze, VIII Odd. Hosp. KRS pod číslem KRS 0000541722, NIP 929-13-53-356, REGON 970569861, se základním kapitálem 2.008.001 PLN, plně splaceným;
u. OBSAH – textové, grafické nebo multimediální položky (např. informace o výrobcích, obrázky zboží, propagační videa, popisy, komentáře), vč. děl dle autorského zákona, dále podobizny fyzických osob, které jsou zveřejněné v rámci internetového obchodu prodávajícím, spolupracující subjekty prodávajícího, zákazníky nebo jakýmikoli jinými osobami používajícími internetový obchod.
v. KUPNÍ SMLOUVA - kupní smlouva ve smyslu občanského zákoníku týkající se prodeje zboží prodávajícího zákazníkovi za cenu eventuálně zvýšenou o dodatečné platby, včetně ceny dopravy, jejíž podmínky v podrobnostech stanoví tyto obchodní podmínky. Kupní smlouva se uzavírá mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku po akceptaci objednávky prodávajícím v souladu se zásadami stanovenými v těchto obchodních podmínkách. Kupní smlouva specifikuje zejména zboží, jeho hlavní vlastnosti, cenu, náklady na dopravu a další relevantní podmínky. Každé zboží je předmětem samostatné kupní smlouvy. Prodávající může uzavřít kupní smlouvy se zákazníkem, který není spotřebitel, na základě dohody také postupem, který není stanoven v těchto obchodních podmínkách, což bude na žádost kterékoli strany vzájemně potvrzeno e-mailem. Provedení rezervace není uzavřením kupní smlouvy ani závazek k jejímu uzavření.
w. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - elektronické služby poskytuje prodávající zákazníkovi prostřednictvím internetového obchodu v souladu se smlouvou o poskytování služeb. Vzhledem k tomu, že služby jsou poskytovány subjekty spolupracujícími s prodávajícím, příslušná ustanovení týkající se pravidel pro používání těchto služeb lze nalézt v pravidlech týkajících se poskytování služeb těmito subjekty.
x. ZOS – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
y. TECHNICKÉ POŽADAVKY - minimální technické požadavky, které musí být splněny, aby bylo možné použít elektronický systém prodávajícího, vč. uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, a to: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení (v případě aplikace: mobilní zařízení) s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) povolené cookies a Javascript ve webovém prohlížeči; v případě uzavření kupní smlouvy telefonicky: (6) s využítím telefonu; pro aplikace: (7) mobilní operační systém: Android 4.0.3 nebo vyšší nebo iOS 9.0.4 nebo vyšší, a v případě některých funkcionalit také (8) mobilní zařízení s fotoaparátem a geolokační službou (GPS). K uzavření smlouvy o prodeji musí mít zákazník platnou e-mailovou adresu, stejně jako klávesnici nebo jiné zařízení umožňující vyplňování elektronického formuláře.
z. OBJEDNÁVKY – vyjádření vůle zákazníka směřující k uzavření kupní smlouvy na dálku při použití prostředků komunikace na dálku, která definuje zboží, ohledně kterých chce zákazník uzavřít kupní smlouvu a obsahuje údaje zákazníka nezbytné pro případné uzavření a plnění kupní smlouvy. Objednávka každého zboží bude považována za samostatnou nabídku zákazníka k uzavření kupní smlouvy (technické zjednodušení). Objednávce lze přiřadit jedno číslo a všechny nabídky k uzavření smlouvy v ní obsažené budou zpracovány najednou. Přijetím jednotlivých nabídek obsažených v objednávce jsou uzavřeny jednotlivé kupní smlouvy. Přijetím celé objednávky jsou uzavřeny kupní smlouvy dle všech nabídek obsažených v objednávce (viz výše).

 

II. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A APLIKACE

1. Prodávající poskytuje prostřednictvím internetového obchodu zákazníkům bezplatně následující elektronické služby:

a. účet;
b. rozhraní pro tvorbu objednávky zákazníky a uzavírání kupních smluv dle podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách;
c. prezentace reklamního obsahu klientům přizpůsobeného jejich zájmům;
d. košík;
e. prohlížení obsahu umístěného v internetovém obchodě;
f. newsletter;
g. v případě zákazníků vžívajících aplikaci (následující ustanovení se mohou vztahovat na současné nebo budoucí elektronické služby - použití určitých elektronických služeb závisí na aktuálně dostupných funkcí aplikace):

- skenování a ukládání čárových kódů vybraného zboží mobilním telefonem pro porovnání cen zákazníkem;
- prezentace zboží v internetovém obchodě na základě zákazníkem nahraných fotografií vybraného zboží;
- vyhledání prodejny nebo odběrného místa pomocí lokalizace;
- omezení nabídky zboží nebo akcí například dle zákazníkem zadané velikosti (např. velikost obuvi) nebo na kategorie (např. muži/ženy/děti);
- zobrazování aktuálních oznámení přímo na obrazovce mobilního zařízení (upozornění push);
- vytváření seznamů oblíbeného zboží;
- skenování chodidla prostřednictvím kamery (2D skener esize.me) a možnost uložení provedeného skenu v rámci Účtu.

2. Zákazníkům, kteří si vytvořili účet, prodávající navíc poskytuje bezplatně prostřednictvím internetového obchodu tyto služby:

a. udržování relace klienta po přihlášení ke svému účtu (pomocí prohlížeče nebo aplikace);
b. ukládání a zpřístupnění historie objednávek a rezervací zákazníkovi prostřednictvím účtu.
c. možnost uložení skenu provedeného v rámci služby esize.me.

3. Využívání účtu je možné po provedení následujících kroků zákazníkem:

a. vyplnění registračního formuláře a přijetí ustanovení těchto obchodních podmínek,
b. kliknutí na tlačítko „Registrovat“.

4. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá po obdržení potvrzení o uzavření smlouvy o poskytování služeb zaslané prodávajícím na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem v průběhu registrace. Účet je poskytován zdarma na dobu neurčitou. Zákazník může kdykoli a z jakéhokoli důvodu požádat prodávajícího o odstranění svého účtu, a to zejména prostřednictvím e-mailu: info@eobuv.cz nebo písemně na adrese: eobuv.cz/MODIVO S.A. P.O.BOX 1 DEPO, Liberec 70 46307. K vytvoření objednávky v internetovém obchodě se nevyžaduje vytvoření účtu.
5. Používání košíku začíná okamžikem, kdy zákazník přidá první zboží do košíku.
6. Košík je poskytován bezplatně, má jednorázovou povahu a ukončuje se vytvořením objednávky nebo rezervace z jeho obsahu, nebo předčasným ukončením používání ze strany zákazníka, přičemž košík ukládá informaci o zákazníkem vybraném zboží i po ukončení relace prohlížeče nebo aplikace, včetně odhlášení, na dobu ne delší než 7 dní; to však nezaručuje dostupnost zákazníkem vybraného zboží za účelem umožnění provedení objednávky nebo rezervace v pozdějším termínu. Při používání košíku zákazníkem přihlášeným k účtu prostřednictvím prohlížeče je obsah košíku synchronizován s účtem spuštěným poté prostřednictvím aplikace (a naopak).
7. Zákazník je zejména povinen:

a. poskytovat v objednávce a přihlašovacích formulářích při vytváření účtu pouze pravdivé, aktuální a veškeré potřebné své údaje;
b. neprodleně aktualizovat údaje včetně osobních údajů poskytnutých zákazníkem prodávajícímu v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy, zejména pokud je to nezbytné pro řádné plnění této smlouvy; zákazník má možnost měnit údaje zadané při vytváření účtu pomocí možností dostupných po přihlášení k účtu;
c. využívat služeb a funkcí poskytovaných prodávajícím pouze způsobem, který nezasahuje do řádné činnosti prodávajícího, internetového obchodu nebo aplikace;
d. využívat služeb a funkcí poskytovaných prodávajícím pouze v souladu s ustanoveními právních předpisů, ustanoveními obchodních podmínek jakož i opatřeními přijatými v oblasti mravních principů a pravidel společenského soužití;
e. využívat služeb a funkcí poskytovaných prodávajícím pouze způsobem, který nepoškozuje ostatní zákazníky a prodávajícího;
f. včas a v plné výši zaplatit cenu a další náklady dohodnuté mezi zákazníkem a prodávajícím;
g. včas převzít zboží dle objednaného způsobu doručení a platby, a rezervované zboží;
h. neposkytovat nebo nezveřejňovat v rámci internetového obchodu obsah zakázaný zákonem, zejména obsah, který porušuje autorská práva třetích osob nebo jejich osobnostní práva;
i. zdržet se činností, jako jsou:

- rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení nebo jejich umisťování v internetovém obchodě, stejně jako umisťování jakéhokoliv obsahu, který porušuje zákon v internetovém obchodě (zákaz umisťování nedovoleného obsahu);
- provádět informatické či jakékoliv jiné činnosti, jejichž cílem je získat informace, které nejsou určené pro zákazníka, včetně údajů o jiných zákaznících nebo provádět jiné zásahy do pravidel nebo technických aspektů fungování internetového obchodu, aplikací a zpracování plateb;
- neoprávněné změny obsahu poskytnutého prodávajícím, zejména toho, který je uvedený v internetovém obchodě nebo v popisu zboží;

j. stahovat aplikaci pouze z legálních zdrojů.

8. Reklamace týkající se poskytování elektronických služeb nebo žádostí mohou být podány například:

a. Písemně na adresu: eobuv.cz/MODIVO S.A. P.O.BOX 1 DEPO, Liberec 70 46307;
b. v elektronické podobě e-mailem na adresu: info@eobuv.cz;

9. Zákazníkovi se doporučuje zahrnout do popisu stížnosti: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména povahu a datum nesrovnalosti; (2) žádost zákazníka a (3) kontaktní údaje stěžovatele, což usnadní a urychlí vyřizování reklamace prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě mají formu doporučení a neovlivňují účinnost reklamace bez doporučeného popisu stížnosti.
10. Reklamace prodávající řeší neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podání v souladu s § 19 odst. 3 ZOS, ledaže z právních předpisů nebo zvláštních podmínek neplyne jiná lhůta.
11. Prodávající může umožnit zákazníkovi bezplatně stáhnout aplikaci na mobilním zařízení zákazníka z webových obchodů s mobilními aplikacemi, zejména:

a. Apple App Store pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS;
b. Google Play/Obchod Play pro mobilní zařízení s operačním systémem Android.

12. Použitím aplikací stažených z jiných zdrojů, než jsou zdroje uvedené v odstavci 11, se zákazník vystavuje riziku ohrožení integrity aplikace a připojení k malwaru, čímž ohrožuje bezpečnost svého mobilního zařízení a na něm uložených dat.
13. Pro účely používání aplikace zákazník musí:

a. se seznámit s těmito pravidly a informacemi o aplikaci, které jsou k dispozici v obchodech uvedených v odstavci 11 a přijmout je;
b. stáhnout aplikaci z obchodu uvedeného v odstavci 11 a
c. nainstalovat aplikaci na svém mobilním zařízení podle pokynů zobrazených při instalaci nebo poskytnutých v obchodech uvedených v odstavci 11.

14. Aplikace se připojuje k internetovému obchodu prostřednictvím internetu.
15. Funkce aplikace slouží prodávajícímu k poskytování elektronických služeb jednoduchým způsobem, což zákazníkům usnadňuje používání internetového obchodu, včetně seznámení se zejména s obsahem, zbožím a cenami.
16. Aplikace využívá technologií získávajících a uchovávajících přístupů k identifikátoru zákazníka, což umožňuje provoz aplikace v režimu off-line, a zaznamenávání preferencí nahrávání nepřihlášeného zákazníka (což je spojeno s přístupem do paměti mobilního zařízení). Aplikace udržuje identifikátor zákazníka až do přihlášení zákazníka k aplikaci, změny aplikace na internetový obchod pracující v jiné zemi nebo odinstalování (odebrání) aplikace z mobilního přístroje.
17. Za účelem využití funkcí aplikací uvedených v části II. odst. 1 písm. g. je nutné, aby zákazník vyjádřil odpovídající dobrovolný souhlas k přístupu aplikace ke některým službám zákazníkova mobilního zařízení, dobrovolný souhlas přijímat oznámení „Push“ nebo poskytnout informace o svých preferencích.
18. Zákazník může kdykoli zrušit souhlas uvedený v odst. 17 nebo odinstalovat (odebrat) Aplikaci z mobilního zařízení pomocí nastavení tohoto zařízení.
19. Funkčnost Aplikace ve formě skenování chodidel prostřednictvím kamery (2D skener systému esize.me) a možnost uložit provedený sken chodidla v rámci Účtu má pouze usnadnit Zákazníkovi výběr Produktů. Zákazník má stále možnost využít celou nabídku dostupnou v internetovém obchodě. Prodávající neručí za správnost výběru Produktů, který byl proveden na základě provedeného skenu chodidla. Při využívání uvedené funkce je Zákazník povinen dodržovat pokyny uvedené v Aplikaci.

 

III. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Hlavní vlastnosti používání dle předmětu poskytování a způsobu komunikace se zákazníkem se stanoví pro každý výrobek zvlášť.
2. Prodávající může vytvořit objednávku zboží následujícím způsobem:

a. prostřednictvím internetového obchodu;
b. kontaktováním společnosti ZSP:

- telefonicky;
- e-mailem;
- pomocí programu typu chat na webových stránkách internetového obchodu.

3. V rámci rozvoje služeb prodávající může zavést další způsoby, jak zadávat objednávky pomocí prostředků komunikace na dálku v souladu s podmínkami těchto obchodních podmínek.
4. Uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím se uskuteční po vytvoření objednávky objednatelem.
5. Prodávající umožňuje zákazníkovi vytvořit objednávku prostřednictvím internetového obchodu, a to takto v uvedeném pořadí:

a. Zákazník přidá vybrané zboží do košíku a pokračuje do objednávkového formuláře.
b. Zákazník přihlášený ke svému účtu potvrdí v objednávkovém formuláři aktuálnost údajů potřebných k uzavření a splnění kupní smlouvy. Nepřihlášený zákazník musí vyplnit formulář objednávky údaji nezbytnými pro uzavření a splnění smlouvy. Poskytnutí zastaralých nebo nesprávných údajů zákazníkem může bránit splnění Smlouvy. V objednávkovém formuláři musí zákazník poskytnout své následující údaje: jméno, adresu (ulice, číslo popisné (orientační)/číslo bytu, poštovní směrovací číslo, obec, země), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a informace týkající se kupní smlouvy: zboží, množství zboží, je-li k dispozici, typ, barva a velikost zboží, místo a způsob doručení zboží, způsob platby. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, se požaduje také název společnosti a jestliže v rámci formuláře požaduje vystavení daňového dokladu, také daňové identifikační číslo.
c. Zákazník si zvolí jednu z nabízených metod doručení.
d. Zákazník si zvolí způsob platby kupní ceny a všech ostatních nákladů uvedených v objednávce.
e. Zákazník dokončí objednávku (tím předloží nabídku prodávajícímu) s využitím funkcí internetového obchodu určených k tomuto účelu (tlačítko: „Objednávám a platím“). Nepřihlášený zákazník (zákazník, který dosud nepřijal tyto obchodní podmínky) přijme tyto obchodní podmínky.
f. Při vytváření objednávky až do jejího dokončení má zákazník možnost upravovat obsah košíku přidáním či odebráním zboží.
g. V závislosti na zvoleném způsobu platby může být zákazník přesměrován na stránky poskytovatele platebních služeb pro účel zaplacení;

6. V případě, že prodejce z vlastní iniciativy zákazníkovi nabízí uzavření kupní smlouvy jinými prostředky komunikace na dálku, vč. telefonu:

a. Prodávající zašle zákazníkovi e-mailem potvrzení s obsahem navrhované kupní smlouvy.
b. Zákazník zašle prodávajícímu objednávku elektronickou poštou na e-mailovou adresu, ze které obdržel potvrzení podle předchozího písm.
c. V případě zákazníka, který nemá účet a dosud tedy nepřijal tyto obchodní podmínky, je zákazník povinen přijmout tyto obchodní podmínky.

7. V jiných případech než uvedených v odst. 6 uzavření kupní smlouvy s využitím jiných prostředků komunikace na dálku, vč. telefonu, z iniciativy zákazníka, ustanovení následujících odstavců se použijí přiměřeně s přihlédnutím k okolnostem a využívaného komunikačního prostředku.
8. Prodávající v reakci na objednávku zákazníka neprodleně odešle zákazníkovi automatickou zprávu na e-mail zadaný zákazníkem pro tento účel potvrzující přijetí objednávky a zahájení jejího ověřování.
9. Po ověření objednávky, a to bez zbytečného odkladu, prodávající odešle zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu tyto informace:
a. potvrzení o přijetí jedné nebo více jednotlivých nabídek na uzavření kupní smlouvy týkající se jednotlivých položek zboží obsažených v objednávce, a tedy uzavření kupní smlouvy (přijetí nabídky týkající se zboží uvedených ve zprávě); nebo
b. informaci o nepřijetí všech nabídek na uzavření kupní smlouvy obsažené v objednávce z důvodů uvedených v části IV. odst. 5 (chybí platba); nebo z důvodů uvedených v ustanovení části XI. odst. 5 (nepřevzetí zásilky).
10. Kupní smlouva se uzavírá přijetím nabídky (nabídek), tj. obdržením zprávy uvedené v odst. 9 písm. a. v rozsahu zboží uvedeného v tomto dokumentu. Prodávající zasílá zákazníkovi potvrzení o podmínkách smlouvy na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem.
11. V případě nemožnosti přijmout všechny nebo jen některé z nabídek obsažených v objednávce bude ZSP kontaktovat zákazníka, aby:

a. zákazníka informoval o nemožnosti přijmout všechny předložené nabídky k uzavření smlouvy obsažené v objednávce; nebo
b. zákazník potvrdil úmysl navrhnout uzavření kupních smluv v části objednávky, ve které prodávající souhlasí s přijetím nabídky k uzavření kupní smlouvy. Zákazník pak může zrušit celou objednávku (pokud jde o všechny nabídky), čímž není dotčeno jeho právo na odstoupení od smlouvy. Pokud zákazník zruší objednávku, prodávající není povinen ji zpracovat, příp. plnit smlouvu uzavřenou na jejím základě. Po zrušení objednávky se postupuje podle odst. 12.

12. V případě nemožnosti přijmout všechny nebo jen některé z nabídek obsažených v objednávce, kupní smlouvy v rozsahu zboží uvedeného ve zprávě ZSP nejsou uzavřeny, prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů vrátí platby provedené zákazníkem na tuto objednávku v rozsahu, v jakém nebyly uzavřeny kupní smlouvy. Ustanovení části VIII, odst. 6 obchodních podmínek se použijí obdobně.
13. Prodávající může nezávazně informovat zákazníka o stavu objednávky zejména zasláním zprávy na e-mailovou adresu zákazníka, pomocí SMS, nebo telefonicky.
14. Prodávající se snaží zajistit dostupnost zboží a splnění kupní smlouvy. V případě nemožnosti plnit služby a v jiných situacích stanovených zákonem se mohou použít příslušná ustanovení občanského zákoníku včetně §§ 2006 – 2008 OZ, zejména pokud jde o povinnost okamžitě vrátit plnění spotřebiteli.
15. Celková hodnota objednávky zahrnuje cenu, náklady na dopravu a případně další náklady na volitelně placené služby vybrané zákazníkem. Prodávající může stanovit minimální limit objednávky, od kterého zákazník neplatí náklady na dodání. S celkovou cenou zboží včetně DPH, které jsou předmětem objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovních služeb), a dalších nákladech, a pokud nelze určit výši těchto poplatků – o závazku jejich úhrady, je klient informován při vytváření objednávky, včetně momentu, kdy zákazník vyjadřuje svou vůli být vázán kupní smlouvou.
16. Akce v internetovém obchodě nelze spojovat, pokud není v pravidlech akce výslovně uvedeno jinak.
17. V případě služby rezervace se ustanovení této části použije přiměřeně s výhradami uvedenými v následujících odstavcích.
18. Služba rezervace umožňuje zákazníkům provedení rezervace zboží ve vybrané prodejně. Za účelem využití rezervace zákazník vloží vybrané zboží do košíku, a poté přechází k formuláři objednávky.
19. Seznam prodejen, ve kterých je možné vyzvednutí zarezervovaného zboží je vždy dostupný poté, co zákazník ve formuláři objednávky označí volbu možnosti doručení určenou výhradně pro potřeby rezervace: odběr zboží v prodejně.
20. Možnost využití rezervace může záviset na regionu/adrese vyplněné zákazníkem ve formuláři objednávky. Vytvoření několika objednávek nebo několika rezervací zároveň, z nichž alespoň jedno splňuje výše uvedená omezení, může mít vliv na dostupnost služby rezervace pro zbývající produkty.
21. Prodávající umožní zákazníkovi provedení rezervace rovněž s využitím technické infrastruktury internetového obchodu dostupného v prodejně. V takovém případě nemá zákazník možnost vytvoření účtu nebo přihlášení se k účtu a je povinen ručně vyplnit formulář v rozsahu jeho údajů nezbytných k provedení rezervace, zejména zadat číslo telefonu, a volitelně, e-mailovou adresu.

 

IV. ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY

1. Prodávající umožní zákazníkovi zásadně, s výhradou části XI. odst. 5, různé způsoby platby dle kupní smlouvy.:
2. Aktuální platební možnosti jsou k dispozici na stránkách internetového obchodu pod odkazem "Platba" a na stránce každého zboží. Dostupné způsoby platby mohou záviset na zvoleném způsobu doručení.
3. Osobní odběr zboží v prodejně je možný zejména v rámci rezervace.
4. Vyúčtování elektronických plateb a platebních karet se provádí podle volby zákazníka prostřednictvím autorizovaných služeb.
5. V případě neobdržení platby prodávajícím v případě, že si zákazník zvolil platbu předem, tj. platbu bankovním převodem, elektronickou platbu, nebo platbu platební kartou, ZSP může kontaktovat zákazníka s výzvou k zaplacení, a to včetně zaslání e-mailu. Nezaplacení do 3 dnů od dokončení objednávky, ani v náhradní lhůtě dalších 2 dnů bude mít za následek nepřijetí nabídky obsažené v objednávce zákazníka. Zákazník může rovněž až do okamžiku odeslání objednávky objednávku zrušit, a to prostřednictvím ZSP, to nemá vliv na jeho právo na odstoupení od smlouvy.
6. Neuhrazení platby

a) v případě elektronické platby nebo platby platební kartou – v průběhu 24 hodin od zadání objednávky;
b) v případě platby převodem – v průběhu 3 dnů od zadání objednávky

bude mít za následek nepřijetí nabídky předložené Zákazníkem jako součást objednávky. Zákazník rovněž může do obdržení zprávy o odeslání objednávky zrušit bez jakýchkoliv následků, a to kontaktováním prodávajícího prostřednictvím Zákaznického centra, čímž není porušeno jeho právo na odstoupení od smlouvy - to se však netýká neprefabrikovaných produktů – jsou to produkty vyráběné podle specifikace zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb. V případě platby bankovním převodem po termínu uvedeném v písm b) výše, vrátí prodávající platbu na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
7. Pokud si zákazník zvolí platbu na dobírku, je zákazník povinen provést platbu při obdržení zásilky. Odmítnutím přijetí zásilky i v dodatečné lhůtě k vyzvednutí, se ukončuje kupní smlouva. Zákazník může objednávku zrušit i v určeném termínu, aniž by to mělo nějaké následky, aniž by bylo dotčeno jeho právo odstoupit od smlouvy.

 

V. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁVKY

1. Dodání je možné na území Česka a vybraných zemí, které jsou uvedeny pod odkazem „náklady na dopravu“ internetového obchodu a stránce daného zboží.
2. Dodání zboží zákazníkovi je úplatné, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Nabízené způsoby dopravy a ceny dodání zboží jsou uvedeny pod odkazem „Náklady na dopravu“ internetového obchodu a na stránce každého zboží, a to i v době, kdy zákazník vyjadřuje svou vůli být vázán kupní smlouvou.
3. Dostupné metody doručování mohou záviset na způsobu platby vybraném zákazníkem.
4. Celková doba doručení zboží zákazníkovi se skládá z doby přípravy objednávky k přepravě ze strany prodávajícího a dodání zboží ze strany dopravce.
5. Termín dodání zboží zákazníkovi je max. 14 pracovních dnů, pokud není v popisu zboží nebo v objednávce uveden kratší termín.
6. Doba přípravy objednávky přepravy ze strany prodávajícího je vždy uvedena na stránce jednotlivého zboží a počítá se od (začátek lhůty doručení):

a. doručení platby na bankovní účet prodávajícího - v případě, že zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platební kartu;
b. uzavřením kupní smlouvy - pokud si zákazník zvolí způsob platby při vyzvednutí.

7. K výše uvedené době se připočte doba doručování zboží dopravcem, která je závislá na zákazníkem zvoleném způsobu dodání, která je vždy uvedena na stránce zboží a pod odkazem „Doba realizace objednávky“ na stránkách internetového obchodu.
8. V případě rezervace činí termín dodání zboží do prodejny 14 pracovních dní, ledaže v popisu daného zboží nebo v průběhu tvorby rezervace je uveden kratší termín.
9. Doba přípravy zboží k odeslání prodávajícím je vždy uvedena na stránce daného zboží a je počítána ode dne (počátek běhu doby dodání) uzavření smlouvy o provedení rezervace. K tomuto času je třeba připočíst čas doručení zboží, který je vždy uveden na stránce daného zboží, a také pod odkazem „Doba realizace objednávky“ v internetovém obchodě.
10. V případě vytvoření objednávky nebo rezervace na několik produktů s různými termíny doručení, je termínem doručení nejdelší uvedená lhůta, která však nesmí překročit 14 pracovních dní.

 

VI. REKLAMACE

1. Zákazník bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Zákazník neposkytl požadovanou součinnost.
2. Zákazník Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech, možném způsobu použití a množství.
3. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Zboží: 

a. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, 

b. je vhodné k účelu, pro který jej Zákazník požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a 

c. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití 

4. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že vedle ujednaných vlastností 

a. je Zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, 

b. Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které může Zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, 

c. je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití, které může Zákazník rozumně očekávat, a 

d. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající Zákazníkovi poskytl před uzavřením smlouvy. 


5. Ustanovení bodu VI odst. 4 se nepoužije v případě, že Prodávající Zákazníka před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Zákazník s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil. V takovém případě tato vlastnost Produktu není považována za vadu. 
6. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) Zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je Zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. 
7. Zákazník může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí.  
8. Zákazníkovi právo z vadného plnění nenáleží, pokud je předmětem reklamace změna (vlastnost) Zboží, která dle bodu VI odst. 6 není vadou. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží také v případě, kdy je předmětem reklamace vlastnost Zboží, na kterou byl kupující dle bodu VI odst. 5 upozorněn před uzavřením smlouvy. 

Prodávající je povinen vydat Zákazníkovi na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Nebráni-li tomu povaha Zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje. 

9. Má-li Zboží vadu, může Zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Produktu bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka. 

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady. 

10. K odstranění vady Prodávající převezme Zboží na vlastní náklady a odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Zákazníkovi nezpůsobilo značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který kupující Zboží koupil. 
11. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud 

a. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s bodem VI odst. 10,

b. se vada projeví opakovaně, 

c. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo 

d. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka. 

12.  Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Zákazník obdržel. 

13. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud Prodávající prokáže, že vada Zboží je bezvýznamná. 

14. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, Prodávající vrátí Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu kupující prokáže, že Zboží odeslal.

15. Záruka za jakost vzniká prohlášením Prodávajícího, že Zákazníka uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít produkt vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.  

16. Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Je-li obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce pro Zákazníka méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna. 

17. Zaručí-li se Prodávající, že si Zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má Zákazník ze záruky alespoň právo na dodání nového produktu bez vad nebo na opravu Zboží. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu. 

18. Záruční doba běží od odevzdání Zboží Zákazníkovi. Bylo-li Zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití Zboží do místa určení. Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. 

19. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka vnější událost.  

20. Práva z vady i práva ze záruky za jakost (dále též jen reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno. Zákazník je povinen prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího v konkrétní den.  

21. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

22. Kosmetické a chemické výrobky se mohou reklamovat v případě, že jsou alespoň ze dvou třetin plné. 

23. Reklamace se nevztahuje na Zboží podléhající rychlé zkáze. 

24. Z hygienických důvodů není možné reklamovat spodní prádlo, toto neplatí pro případy, kdy nedošlo k vynětí zboží z uzavřeného obalu. 

25. Reklamaci může zákazník uplatnit např. písemně na adrese: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polsko, nebo osobně na kterékoliv prodejně Prodávajícího v České republice, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží nebo poskytovaných služeb. Zboží, jehož se reklamace týká, je vhodné doručit prodávajícímu spolu s uplatněním reklamace, aby prodávající mohl reklamaci řádně posoudit. Podrobnosti o dalších způsobech, které můžou zákazníci využít pro bezplatné dodání Zboží v souvislosti s reklamací, naleznete v internetovém obchodě v záložce „Reklamace“. 

26. Prodávající je povinen Zákazníkovi vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem (popis vad), jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje a kontaktní údaje Zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 

27. Prodávající je povinen vydat Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 

28. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Zákazník o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Zákazník o vyřízení reklamace bude informován způsobem, který si zvolil při uplatnění reklamace.

29. Zákazník je povinen vyzvednout Zboží ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byl informován o vyřízení reklamace. Pokud v této lhůtě nedojde k vyzvednutí Zboží a Zákazník se s Prodávajícím nedohodne jinak, Prodávajícímu náleží náhrada ve výši 5,- Kč za každý den uskladnění Zboží přesahující tuto lhůtu. Pokud Zákazník nevyzvedne Zboží ani do 7 měsíců od uplynutí původní lhůty k vyzvednutí reklamace, Prodávající má právo přistoupit k svépomocnému prodeji. O záměru prodat Zboží bude Zákazník v dostatečném předstihu informován. Výtěžek z prodeje bude využit k úhradě nákladů vzniklých skladováním a případná částka přesahující tyto náklady bude Zákazníkovi na jeho žádost vyplacena. Pokud Prodávající nebude úspěšné při prodeji Zboží a Zákazník při uplatnění reklamace poskytl svůj souhlas, Zboží bude po marném uplynutí výše zmíněných lhůt zlikvidováno.  

30. V případech, kdy Prodávající prodává Zboží osobě, která je podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolnosti zřejmé, že se koupě týká také podnikatelské činnosti takové osoby (podnikatele), se namísto ustanovení bodu VI Obchodních podmínek uplatní příslušná právní úprava, bod VI Obchodních podmínek se tedy na takové případy nevztahuje. 

 

VII. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM

1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@eobuv.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.
2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ZOS.
3. Zákazník má podle ZOS právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.coi.cz/ nebo na internetové adrese pro řešení sporů on-line http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

VIII. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1. Zákazník, který uzavřel smlouvu na dálku, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do sta (100) dnů od převzetí zboží (což znamená prodloužení 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy stanovené ZOS). K zachování lhůty stačí, pokud zákazník před jejím uplynutím učinění prohlášení prodávajícímu. Zákazník může učinit jakékoli jednoznačné prohlášení, kterým informuje o svém odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy může být učiněno např.

a. písemně na adresu: eobuv.cz/MODIVO S.A. P.O.BOX 1 DEPO, Liberec 70 46307;
b. v elektronické podobě na e-mailovou adresu: info@eobuv.cz;
c. s využitím formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek.

2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využit vzorový formulář odstoupení od smlouvy, ale není to nutné.
3. Běh lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy začíná převzetím zboží zákazníkem, nebo jeho zmocněncem a v případě kupní smlouvy, která

a. se týká více zboží, které je doručováno odděleně, po částech nebo dílech – převzetím posledního zboží, dílu, nebo části, nebo
b. závisí na pravidelném doručování zboží po určitý čas – od převzetí prvního zboží.

4. V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
5. Prodávající je povinen bez prodlení, nejpozději do 14 dnů od obdržení prohlášení zákazníka o odstoupení od smlouvy, vrátit zákazníkovi jeho platby, vč. nákladů na dopravu zboží (s výjimkou zvýšených nákladů plynoucích ze zákazníkem vybraného způsobu dopravy jiného než nejlevnějšího běžného způsobu dopravy dostupného v internetovém obchodě.
6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal nebo jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude výslovně souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady.   V případě, že platbu nelze vrátit pomocí stejné platební metody, jakou používá spotřebitel, vzhledem k tomu, že prodejce již nepodporuje konkrétní platební metodu, vrátí prodejce platbu pomocí platební metody, která bude co nejvíce odpovídat vlastnostem způsobovi platby, který spotřebitel dříve používal. Pokud spotřebitel uplatní rozšířené právo na odstoupení, může prodávající vrátit platbu pomocí platební metody uvedené prodejcem. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
V případě, že má být platba vrácena na bankovní účet spotřebitele, vrátí prodávající platbu na bankovní účet uvedený spotřebitelem (např. ve formuláři odstoupené od smlouvy), a pokud spotřebitel neuvede bankovní účet, na který má být platba vrácena, vrátí mu prodejce platbu na bankovní účet, ze kterého spotřebitel provedl platbu v souvislosti s kupní smlouvou, ze které odstoupí.
V případě, že platbu provedl věřitel v souvislosti s uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru spotřebitelem, vrátí prodávající platbu na účet věřitele.
7. Zákazník je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit zboží prodávajícímu, nebo ho odevzdat osobě určené prodávajícím, ledaže prodávající nabídl, že sám zboží vyzvedne. Pro zachování lhůty postačí, pokud je zboží v uvedené lhůtě odesláno. Zboží je možné zaslat na adresu: eobuv.cz/MODIVO S.A. P.O.BOX 1 DEPO, Liberec 70 46307. Prosíme v rámci možností o přiložení dokladu o koupi zboží nebo vytištěného elektronického dokladu o koupi produktu.
8. Zákazník je odpovědný za případné snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
9. Do doby převzetí zboží zákazníkem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.
10. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
11. Pokud byl produkt vydán zákazníkovi před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené zákazníkem s vybraným věřitelem v souvislosti s kupní smlouvou a zákazník uplatnil právo na odstoupení od smlouvy o půjčce, smlouva o prodeji zůstává v platnosti a prodávající má vůči zákazníkovi nárok na zaplacení dlužných částek podle kupní smlouvy, pokud zákazník neprodleně nevrátí produkt prodejci a prodejce jej nepřijme. Produkt by měl být zaslán na následující adresu: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (je-li to možné, přiložte tištěný doklad o nákupu). Pravidla pro výkon práva na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jsou upravena samostatně jako součást vztahu mezi zákazníkem a věřitelem, se kterým zákazník uzavřel smlouvu o spotřebitelském úvěru.

 

IX. LICENCE

1. Výhradní práva k obsahu zveřejněném nebo umístěném v internetovém obchodě prodávajícího nebo jeho dodavatelů, zejména autorská práva, název internetového obchodu (obchodní značka), která je součástí systému grafiky, software (včetně aplikace) a práva k databázím podléhají právní ochraně a jsou v držení prodávajícího nebo subjektu, s nímž prodávající uzavřel příslušnou smlouvu. Zákazník je oprávněn výše uvedené používat běžným způsobem. Obsah, včetně aplikace, je poskytován zdarma stejně jako obsah zveřejněný a šířený jinými zákazníky v souladu se zákonem v internetovém obchodě, ale pouze pro osobní potřebu a pro správné používání internetového obchodu, a to na celém světě. Jiné užití obsahu, včetně aplikace, je přípustné pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu oprávněného subjektu.
2. Zákazník umístěním jakéhokoli obsahu v internetovém obchodě (mimo jiné prostřednictvím aplikace), zejména grafiky, komentářů, názorů nebo informací na účtu nebo jinde v internetovém obchodě uděluje prodávajícímu nevýhradní, bezplatnou licenci k použití, uložení v paměti počítače, změně, odstranění, doplňování, veřejné produkci, veřejnému zobrazování, reprodukování a šíření (zejména na internetu) takového obsahu na celém světě. Toto právo zahrnuje právo udělovat podlicence v rozsahu odůvodněném pro plnění kupní smlouvy, nebo smlouvy o poskytování služeb (včetně provozu a rozvoje internetového obchodu). Zákazník také uděluje oprávnění prodávajícímu samotnému nebo prostřednictvím třetí strany provádět vývoj, přizpůsobení, zpracování a překlad díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud zákazník není oprávněn udělit licence uvedené v tomto odstavci. 2, zavazuje se získat pro prodávajícího takové licence.
3. Bez ohledu na předchozí ustanovení Aplikace je předmětem majetkových autorských práv prodávajícího. Spolu s instalací aplikace na mobilního zařízení zákazníka, uděluje prodávající nevýhradní licenci k používání aplikace běžným způsobem, včetně kopírování aplikace pouze v souvislosti s jejím stahováním do svého mobilního zařízení, instalací a spouštěním aplikace na mobilním zařízení zákazníka. Zákazník může nainstalovat aplikaci na libovolný počet svých mobilních zařízení, avšak na jednom mobilním zařízení může být nainstalována pouze jedna kopie aplikace.

 

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány prodávajícím jako správcem osobních údajů.
2. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, ale nezbytné pro účely založení účtu, využívání uvedených elektronických služeb, uzavření kupní smlouvy, nebo provedení rezervace.
3. Podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů jsou přístupné pod odkazem „Podmínky ochrany osobních údajů“ zveřejněným na stránkách internetového obchodu.

 

XI. UKONČENÍ DOHODY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A ZMĚNY OBCHDNÍCH PODMÍNEK

1. Prodávající může kdykoli vypovědět smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoliv licenci udělenou podle části IX. těchto obchodních podmínek zákazníkovi s jednoměsíční výpovědní lhůtou z těchto vážných důvodů:

a. změna zákona upravujícího poskytování elektronických služeb prodávajícím vztahující se na vzájemná práva a povinnosti uvedené ve smlouvě uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím nebo změna výkladu těchto právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, správních rozhodnutí, doporučení nebo pokynů v oblasti působnosti orgánů veřejné moci nebo obdobných subjektů;
b. změna způsobu poskytování služeb pouze z technických nebo technologických důvodů (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v těchto předpisech);
c. změna rozsahu nebo poskytování služeb, na něž se vztahují tyto obchodní podmínky, zavedením nových funkcí nebo služeb, změnou nebo zrušením stávajících funkcí či služeb.

2. Bez ohledu na obsah odst. 1 a s ohledem na zvláštní péči prodávajícího o ochranu osobních údajů zákazníků a jejich zpracování po vhodnou dobu, prodávající může smlouvu o poskytování služeb vypovědět s okamžitým účinkem v případě neaktivity zákazníka v internetovém obchodě po dobu nejméně 3 let.
3. Prodávající zasílá výpověď podle odst. 1 a 2 na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem během vytváření účtu, objednávky, nebo rezervace, a v případě, že prodávající nemá k dispozici kontaktní e-mailovou adresu zákazníka, jako oznámení v rámci aplikace.
4. Prodávající může zákazníkovi vypovědět smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoliv licenci udělenou podle části IX obchodních podmínek se sedmidenní výpovědní lhůtou a/nebo mu zamezit v používání internetového obchodu (včetně prostřednictvím aplikace) a vytváření objednávek, jakož i omezit přístup k části nebo celému obsahu internetového obchodu ze závažných důvodů, tj. v případě hrubého porušení těchto obchodních podmínek zákazníkem, tj. v případech, kdy zákazník porušuje ustanovení části II odst. 7. písm. a, c, d, e, h, i, j těchto obchodních podmínek.
5. Z vážných důvodů, tj. v případě hrubého porušení z těchto obchodních podmínek zákazníkem, jestliže zákazník porušil ustanovení části II odst. 7. písm f nebo g těchto obchodních podmínek, prodávající může omezit přijímání nabídek činěných zákazníkem týkajících se konkrétního způsobu platby nebo dodání, aby se zabránilo dalším škodám. Toto ustanovení platí bez ohledu na to, jakými údaji je zákazník identifikován a jaké uvádí při vytváření objednávek, zejména porušuje-li zákazník zároveň ustanovení části II odst. 7 obchodních podmínek.
6. Zákazníci, u nichž se uplatňuje ustanovení odst. 4 nebo 5, mohou využívat internetový obchod nebo použít dotčené způsoby platby nebo dodání po kontaktu s prodávajícím (přes ZSP) a získání souhlasu prodávajícího s dalším používáním internetového obchodu nebo konkrétního způsobu platby nebo dodání.
7. Tyto obchodní podmínky a jejich přílohy jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 odst. 1 OZ.
8. Prodávající může měnit tyto smluvní podmínky (s výjimkou části XII obchodních podmínek, která se týká zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, a mohou tak podléhat změnám kdykoliv na základě obecně platného práva) pouze v případě, že existuje alespoň jeden z těchto důležitých důvodů:

a. změna zákona upravujícího poskytování elektronických služeb prodávajícím vztahující se na vzájemná práva a povinnosti uvedené ve smlouvě uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím nebo změna výkladu těchto právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, správních rozhodnutí, doporučení nebo pokynů v oblasti působnosti orgánů veřejné moci nebo obdobných subjektů;
b. změna způsobu poskytování služeb pouze z technických nebo technologických důvodů (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v těchto předpisech);
c. změna rozsahu nebo způsobu poskytování služeb, na něž se vztahují tyto obchodní podmínky, zavedením nových funkcí nebo služeb, změnou nebo zrušením stávajících funkcí či služeb.

9. V případě změn těchto obchodních podmínek, prodávající zveřejní celé nové znění obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu a zašle je také na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při uzavírání dohody o poskytování služeb. Tento způsob zákazník a prodávající považují za dostatečný za účelem možnosti zákazníka se seznámit s informacemi o změně obsahu obchodních podmínek. Pokud prodávající nemá k dispozici e-mailovou adresu zákazníka, zákazníkovi bude zaslána zpráva v rámci oznámení v aplikaci.
10. Změna obchodních podmínek vstupuje v platnost do 14 dnů ode dne zaslání oznámení o změně. V případě zákazníků, kteří uzavřeli dohodu o poskytování služeb, tj. zákazníci mající účet, mají právo ukončit smlouvu o poskytování služeb do 14 dnů ode dne oznámení o změnách obchodních podmínek. Změny obchodních podmínek se nevztahují na kupní smlouvy uzavřené zákazníkem a prodávajícím před změnou obchodních podmínek.

 

XII. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELÉ

1. Tato část obchodních podmínek platí pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.
2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupením od kupní smlouvy v tomto případě nevznikají zákazníkovi, který není spotřebitelem, žádné nároky vůči prodávajícímu, mimo povinnosti vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
3. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli má prodávající právo omezit dostupné způsoby platby. Prodávající má také právo požadovat platbu předem zcela nebo zčásti, bez ohledu na zvolený způsob platby a bez ohledu na obsah uzavřené smlouvy.
4. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka, který není spotřebitelem, okamžikem předání zboží prodávajícím dopravci. Prodávající neodpovídá za ztrátu, zničení nebo poškození výrobku, které vzniklo po jeho převzetí přepravcem až do dodání zákazníkovi. Neodpovídá také za zpoždění při dodání zásilky.
5. Jakákoli záruka za zboží se vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, zcela vylučuje.
6. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebitelé, může prodávající ukončit smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoliv licenci uzavřenou dle obchodních podmínek s okamžitou platností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení zákazníkovi v jakékoli formě.
7. Ani prodávající ani jeho zaměstnanci nebo zástupci neponesou žádnou odpovědnost vůči zákazníkovi, jeho smluvním partnerům, zaměstnancům a zástupcům za škodu, včetně ušlého zisku, s výjimkou případů, pokud škoda byla způsobena úmyslně.
8. V případě odpovědnosti prodávajícího, jeho zaměstnanců nebo zástupců ve vztahu k zákazníkovi, který není spotřebitel, za škodu bez ohledu na její právní základ, je výše náhrady škody omezena, a to jak na jednu škodnou událost, tak pro jakékoli celkové nároky, až do výše zaplacené kupní ceny a dodacích nákladů dle poslední uzavřené kupní smlouvy, avšak nejvýše do šesti tisíc korun českých.
9. K řešení jakýchkoli sporů, které vzniknou mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem, je příslušný soud podle místa podnikání prodávajícího.
10. Tato ustanovení obchodních podmínek týkající se pouze zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může prodávající kdykoli změnit dle obecně platných zákonů.

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky jsou závazné od 24.02.2023
2. Smlouvy uzavírané prodávajícím se uzavírají v českém jazyce.
3. Zajištění, zabezpečení a zpřístupnění příslušných ustanovení Smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou probíhá zasláním e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem.
4. Zajištění, zabezpečení, zpřístupnění a potvrzení nezbytných ustanovení kupní smlouvy zákazníkovi se uskuteční prostřednictvím zaslání potvrzením objednávky na e-mail zákazníka a přiložením dokumentů obsahujících specifikaci objednávky a daňové doklady o koupi k zaslanému zboží. Obsah kupní smlouvy je dále zaznamenán a uložen v IT systému internetového obchodu. Po uzavření kupní smlouvy prodávající poskytne zákazníkovi doklad o nákupu v elektronické podobě nebo společně se zásilkou obsahující produkt. K zásilce může být připojena také specifikace objednávky. Pokud zákazník požaduje fakturu s DPH, souhlasí se zasláním faktury s DPH na jím uvedenou e-mailovou adresu. Před stažením dokladu o nákupu nebo faktury s DPH může prodávající zavést technické metody autentizace zákazníka.
5. Prodávající provádí technická a organizační opatření odpovídající míře ohrožení bezpečnosti poskytovaných funkcí nebo služeb v rámci smlouvy o poskytování služeb. Používání elektronických služeb je spojeno s typickými riziky spojenými s přenosem dat přes internet, jako je jejich šíření, ztráta nebo neoprávněný přístup.
6. Obsah obchodních podmínek je dostupný pro zákazníky zdarma na následující adrese https://www.eobuv.cz/b/podminky, a také v rámci aplikace, kde si zákazníci mohou kdykoliv zobrazit a vytisknout, a také prostřednictvím aplikace nebo v obchodech uvedených v části II odst. 14.
7. Prodávající informuje a zákazník bere na vědomí, že využívání internetového obchodu prostřednictvím webového prohlížeče nebo aplikace, včetně vytváření objednávek, stejně jako telefonický kontakt s ZSP, může být spojeno s nutností vynaložit náklady na připojení k internetu (za poplatek pro přenos dat) v souladu s tarifem poskytovatele služeb, kterého zákazník využívá.
8. Na otázky těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se vztahuje české právo, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ), zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (ZOS).
9. Volba českého práva na základě těchto obchodních podmínek nemá vliv na ochranu práv spotřebitele na základě ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou mezi prodávajícím a spotřebitelem, podle zákona aplikovatelného v případě neexistence této volby.
10. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na stránce internetového obchodu v odkazu Kontakt.

 

Předchozí podmínky jsou dostupné následovně:
- platné k 2023-02-23
- platné k 2022-07-05
- platné k 2022-01-20
- platné k 2021-08-31
- platné k 2021-07-29
- platné k 2021-02-14
- platné k 2021-01-14
- platné k 2020-03-24
- platné k 2018-07-16
- platné k 2018-05-24
- platné k 2017-02-27

 Upozornění! - Při vracení zboží buďte opatrní, aby nedošlo k omylu při balení a odeslání jiných položek s vráceným zbožím

VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- STÁHNOUT PDF VERZI FORMULÁŘE

(tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že si přejete odstoupit od kupní smlouvy).

Adresát:
MODIVO S.A. / eobuv.cz

Ul. Nowy Kisielin – Nowa 9

66-002 Zielona Góra, Polsko

e-mail: info@eobuv.cz

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží/o poskytnutí těchto služeb/o doručení následujícího zboží/ o dílo spočívající v provedení následujícího zboží*.


Datum objednání/datum obdržení*


Číslo objednávky (je-li k dispozici; pouze volitelné)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

* Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte